BETSAFE KASYNO

BETSAFE KASYNO

Betsafe to zdecydowanie 1-a z najbardziej znanych na ?wiecie platform do uprawiania hazardu przez Internet. Niezale?nie czy mowa tutaj o zak?adach bukmacherskich, czy kasynie – Betsafe to uznana firma, kt?r? znaj? tak?e osoby kompletnie niezwi?zane z hazardem.

Betsafe to platforma z bardzo d?ugim sta?em w dziedzinie – wed?ug raz pierwszy zosta?a uruchomiona ju? w 2006 r.. Betsafe najlepiej znamy prawdopodobnie z rynku zak?ad?w sportowych, gdzie jest to 1-a z najbardziej cenionych producent?w na ?wiecie, stawiana niedaleko takich gigant?w jak Unibet, Bet365, czy Ladbrokes.betsafe kod kasyna Kasyno Betsafe r?wnie? jest aczkolwiek godne uwagi i wysoce plasuje si? w internetowych rankingach.

W Betsafe znajdziemy w regule wszystko czego chcemy – naprawd? atrakcyjne promocje, ca?e mn?stwo r??nego rodzaju gier, unikatow? platform? do zak?ad?w sportowych, a tak?e spotykamy si? z profesjonalnym podej?ciem do klienta. Jest to marka, kt?r? zdecydowanie wolno poleci? ka?demu – natomiast szczeg?lnie pocz?tkuj?cym graczom, jako ?e ci??ko o witryn? lepiej skonstruowan? pod w stosunku do merytorycznym. Bez problemu znajdziemy tutaj wszystkie informacje, kt?rych potrzebujemy.

Recenzja kasyna Betsafe

Betsafe to marka, jak? z pewno?ci? kojarzy ka?dy nas. Nawet osoby, kt?re nigdy nie by?y przy ?aden spos?b zwi?zane wraz z gr? w kasynie lub zak?adami bukmacherskimi powinny ju? gdzie? kojarzy? charakterystyczne logo tej marki – czy to z reklam dzi?ki koszulkach pi?karzy, czy r??nego rodzaju baner?w, kt?re znajdziemy na licznych stronach netowych.

Betsafe to bez w?tpienia mi?dzynarodowa platforma, kt?ra obs?uguje graczy spo?r?d prawie stu r??nych pa?stwa. Jak widzimy – nie zaakceptowa? skupia si? ona wi?c wy??cznie na rynku w europie, ale obejmuje prawie ca?y ?wiat – jest to absolutny gigant hazardu internetowego. Betsafe zosta?o uruchomione na raz pierwsze w 2006 roku i stosunkowo b?yskawicznie zacz??o podbija? serca graczy. Marka wyrobi?a swoj? reputacj? przede wszystkim na zak?adach bukmacherskich, aczkolwiek samo kasyno te? jest niezwykle popularne i bardzo dobrze kalkulowane na wielu r??nych portalach – polskim i prosperuj?cymi za granic?.

Mi?dzynarodowe nastawienie kasyna Betsafe mo?emy obecnie zauwa?y? po samych licencjach wymienionych na samym dole strony. Gracze ze Szwecji s? obs?ugiwani pod wybran? licencj?, gracze z Uk pod drug?, pozostali gracze Europejscy pod malta?sk? Malta Gaming Authority (MGA), natomiast gracze z Polski… schludno prawnie nawet nie potrafi? gra? w tym kasynie ze wzgl?du na ustaw? hazardow? z 2017 roku. Aczkolwiek marka zdecydowanie stara si? o zatrzymanie Polskich graczy – dlatego w?a?nie adres URL podany powy?ej dla internaut?w z Polski znacz?co si? r??ni

Sk?d taki zabieg? Ju? t?umaczymy. Jak wiemy – razem z wej?ciem nowej ustawy hazardowej w 2017 roku dost?p do stron hazardowych (przynajmniej tych, kt?re nie zgodzi?y si? na wsp??prac? z rz?dem) zosta? zablokowany dla graczy z Naszego kraju (oczywi?cie, zmieniaj?c IP na np. Wielk? Brytani? czy Holandi? bez problemu wejdziemy na wi?kszo?? stron). St?d te? bukmacher Betsafe, aby u?atwi? dost?p polskim graczom i nie zmusza? ich do korzystania z VPN, przygotowa? dla nas oddzielny adres URL – wraz z dodatkow? liczb? na kra?cu.

Jak zatem widzimy – kasyno i bukmacher Betsafe na pewno stara si? o zatrzymanie polskich graczy na swojej platformie. Nie stara si? o nich jednak wystarczaj?co mocno, aby otrzyma? polsk? autoryzacj? na oferowanie us?ug hazardowych. Chocia? nie mo?emy tak?e firmy za to wini?, bowiem wymagania jakie nale?y osi?gn?? ?eby j? otrzyma? s? do?? spore.

Ponadto warto tutaj odr??ni? ?wietn? sk?rk? platformy Betsafe oraz naprawd? przejrzyste rozk?ad wszystkich element?w. Dzi?ki wstecz, ?e ca?y interfejs kasyna jest naprawd? przejrzysty, gracze, nawet ci pocz?tkuj?cy, nie b?d? mieli najmniejszych wraz z nawigacj? po platformie. Podsumowuj?c – zar?wno z kasyna, jak i zak?ad?w bukmacherskich Betsafe korzysta si? rzeczywi?cie przyjemnie.

W dodatek strona internetowa Betsafe jest w pe?ni zoptymalizowana pod urz?dzenia mobilne – mo?emy tutaj pogra? na naszych smartfonach i tabletach przy co tylko chcemy. I to r?wnie komfortowo, jakie mo?liwo?ci z poziomu naszych sprz?t?w stacjonarnych. Ponadto strona wczytuje si? r?wnie dobrze na ka?dym z system?w operatywnych – iOS, Android jak i r?wnie? Windows.

Ca?kiem ju? jednak o sprawach technicznych. Przejd?my do przyjemniejszych rzeczy – np. przy co tutaj tak naprawd? mo?emy zagra?? Ju? m?wimy.

W kasynie Betsafe mo?emy zagra? w wideo sloty, ruletk?, gry jackpot, gry sto?owe, gry klasyczne, blackjacka, wideo pokera jak i r?wnie? gry na ?ywo. Kasyno nie podaje jednak ilo?ci dostawc?w oprogramowania i tym samym nie zaakceptowa? pozwala posortowa? gier w zale?no?ci od dostawcy. Znamy jednak, ?e jest ich przynajmniej 20 i s? to mi?dzy innymi: Barcrest, Big Time Gaming, Blueprint, Elk Studios, Red Tiger, Microgaming, NetEnt, NextGen Gaming, Evolution Gaming, Yggdrasil, Play’N Go, Quickspin, Playtech.

Ponadto, nawet je?li zak?ady bukmacherskie nie s? naszym kluczowym przedmiotem zainteresowania, zdecydowanie warto jest zaznajomi? si? wraz z platform? do zak?ad?w sportowych Betsafe. Jest to 1 z najlepszych bukmacher?w w ?wiecie z solidnymi kursami i naprawd? ogromn? kolekcj? sport?w. Mo?emy tutaj obstawi? mi?dzy innymi takie sporty jak: pi?ka no?na, tenis, hokej na lodzie, koszyk?wka, bilard, kolarstwo, krykiet, za? nawet Pesapallo (kompletnie now? dla wi?kszo?ci os?b dyscyplin?).

Jak do?wiadczamy – mo?liwo?ci je?li idzie o zak?ady bukmacherskie po Betsafe s? naprawd? ogromne. Mo?emy tutaj obstawi? w zasadzie ka?d? dyscyplin?, jak? jest. Naturalnie, najwi?ksz? ilo?ci? wydarze? wyr??nia si? pi?ka no?na – na czas pisania recenzji do obstawienia wydaje si? prawie 12 000 wydarze?!

Ponadto warto tutaj wspomnie? o wspania?ej platformie do zak?ad?w sportowych na ?ywo. Dzia?a kobieta naprawd? szybko i dobrze, wszystkie elementy s? naprawd? przejrzyste i ilo?? wydarze? oraz dyscyplin r?wnie? wydaje si? naprawd? spora.

Co jeszcze sprawia, ?e platforma Betsafe jest tak dobra? Naprawd? rozbudowana propozycja promocyjna! Poni?ej zamieszczamy ewidencj? wszystkich promocji z kt?rych mo?emy skorzysta?.

Promocje sportowe:

Witaj w Betsafe – czyli bonus powitalny zr?wnowa?ony 100% kwoty depozytu do 200 z?. Wybierz w?asny turniej – co tydzie? we? udzia? w nowatorskim turnieju. Sportowy tydzie? – co tydzie? zak?ad on-line bezpiecznie do 20 z?otych oraz 5 darmowych spin?w na slot Twin Spin. Nieregularne promocje z sposobno?ci jakiego? wydarzenia, np. na czas pisania recenzji jest to zak?ad bez ryzyka r?wny 20 z? na bitw? G?owacki kontra Briedis. Zni?ki kasynowe:

Premia powitalny – trzy bonusy od depozytu do ??cznie nawet 4000 z? plus darmowe spiny. Magiczne combo – graj o cz??? puli r?wnej 100 000 z?. Zafunduj sobie bezp?atne spiny – codziennie poniek?d 25 darmowych spin?w do 9 topowych gier przy kasynie Betsafe. Zanim jednak rozpoczniemy gr?, wskazane jest zapozna? si? z obowi?zuj?cymi na platformie Betsafe zasadami.

Pierwsz? rzecz? na temat kt?rej musimy tutaj pami?ta? jest zasada m?wi?ca na temat nieaktywno?ci. Konto za nieaktywne uznaje si?, gdy nie logujemy si? do jego przez okres 12 miesi?cy lub d?u?ej. Betsafe, w przeciwie?stwie do niekt?rych kasyn, nie wyklucza jednak nieaktywnych kont. Jakkolwiek nalicza stosown? op?at? administracyjn? za ka?dy miesi?c nieaktywno?ci, licz?c od 13 miesi?ca nieaktywno?ci. Taka op?ata wydaje si? by? r?wna 5 EUR.

Drugim istotnym aspektem jest kwestia weryfikacji identyczno?ci. Aby m?c gra? na platformie Betsafe i dowolnie wp?aca? oraz wyp?aca? ?rodki b?dziemy musieli pomy?lnie uko?czy? weryfikacj? to?samo?ci. Nie wydaje si? by? to ani troch? skomplikowany przebieg i wystarczy, ?e istniejemy w stanie przes?a? skan swojego dokumentu to?samo?ci (paszport, dow?d osobisty, prawo jazdy) oraz potwierdzi? nasz link zamieszkania – wystarczy s?u??ce do tego np. wyci?g wraz z banku.

Naszym samym warto tutaj przypomnie? uniwersaln? dla faktycznie wszelkich kasyn i zak?ad?w bukmacherskich regu?? – mo?emy posiada? tylko jedno konto w jedn? to?samo?? / jeden adres IP / jedno gospodarstwo domowe. Nie powinni?my stara? si? zak?ada? wi?cej ni? jednego konta, poniewa? ryzykujemy strat? obu. Poza tym z uwagi na wym?g weryfikacji i tak nie jeste?my w b?dzie nic zrobi? z wi?ksz? ilo?ci? kont je?eli nie zostan? one zweryfikowane.

Na koniec powinno si? tutaj tak?e wspomnie? na temat obs?udze klienta Betsafe, b?d?ca naprawd? profesjonalna. Kontakt spo?r?d pracownikami Betsafe to zadbana przyjemno?? i mo?emy stanowi? pewni, ?e szybko rozwi??? oni nasz problem czy nakieruj? na odpowiedni? koncepcj?.

Obs?uga klienta Betsafe jest oczywi?cie dost?pna w j?zyku polskim – aczkolwiek nale?y zauwa?y?, ?e z polskim supportem jeste?my wstanie nawi?za? kontakt wy??cznie w godzinach od 11: 00 do 18: 00.

Bonus powitalny w kasynie Betsafe

Bonus powitalny w Betsafe to co?, spo?r?d czym koniecznie musimy si? zapozna?. W Betsafe odr??niamy jednak dwie oferty powitalne – jedn? skierowan? a? do graczy kasyna, a naczeln? skierowan? do graczy warsztat?w bukmacherskich.

Oba te bonusy s? bonusami od depozytu, kt?rych warto?? jest zale?na od kwoty naszego depozytu. Na przyk?ad, je?eli w przypadku bonusu r?wnego 100% kwoty depozytu wp?acimy 200 z? – otrzymamy drugie tyle (200 z?) na gr?. Je?li jednak przyk?adowy bonus by?by r?wny 50% kwoty depozytu, przy wp?acie 200 z? otrzymaliby?my zaledwie 100 z? w postaci ?rodk?w bonusowych.

Wszystkie bonusy od depozytu dzia?aj? na tej samej zasadzie. Powinni?my jednak pami?ta?, ?e wielu z tych bonus?w b?dzie tak?e ograniczony do danej kwoty. Na przyk?ad bonus sportowy jest ograniczony do dwie st?wy z? – oznacza to, ?e bez wzgl?du na to ile wp?acimy, czy b?dzie to 300, 500, czy 1000 z? – w zakresie ?rodk?w bonusowych i tak otrzymamy maksymalnie 200 z?.

Proste, prawda? Na koniec powinni?my ju? tylko pami?ta? o warunkach obrotu. Obr?t to nic innego jak liczba razy jak? musimy zagra? za sum? otrzymanego bonusu b?d? sum? bonusu plus kwalifikuj?cego depozytu, aby m?c wyp?aci? ?rodki bonusowe. Przejd?my ju? jednak do prezentowania poszczeg?lnych promocji.

Bonus na zak?ady bukmacherskie

Bonus powitalny na zak?ady bukmacherskie jest r?wny sto procent kwoty depozytu do dwie st?wy z?. Jest to bardzo prosta promocja – wp?acamy, dostajemy drugie tyle jak i r?wnie? obstawiamy. Musimy jednak nie zapomina? o kilku istotnych detalach.

Przede ka?demu zanim b?dziemy mogli wyp?aci? nasze ?rodki z kasyna, b?dziemy musieli spe?ni? wymagania obrotu bonusem, kt?re s? r?wne 8 razy kwota bonusu.

Drugim wa?nym czynnikiem jest to, ?e do obrotu licz? si? tylko zdarzenia o kursie minimum 1. 50. W spe?nienie warunk?w obrotu mamy 30 dni, licz?c od czasu jego otrzymania. Je?eli rozporz?dzimy si? anulowa? bonus, stracimy zar?wno ca?y bonus, oraz wszystkie wygrane pochodz?ce spo?r?d zak?ad?w postawionych za ?rodki bonusowe.

Bonus na kasyno

Bonus kasynowy w Betsafe jest trzycz??ciowy. Co to oznacza? Oznacza to, i? mo?emy tutaj skorzysta? nie tylko z jednego, a a? z trzech rozmaitych bonus?w.

G??wna cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% kwoty depozytu do 1000 z?otych + 10 du?ych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Druga cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 50% kwoty depozytu do tysi?c z? + 25 bezp?atnych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Trzecia i ostatnia cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% sumy depozytu do nawet 2000 z? + 25 darmowych spin?w na slot Gonzo’s Quest.

Jakim sposobem widzimy, jest to jedna z tych promocji, jaka nie traci na atrakcyjno?ci, a wraz zyskuje, bo to w?a?nie ten trzeci bonus jest najwi?kszy jak i r?wnie? potencjalnie najbardziej lukratywny. To bez w?tpienia jedna z lepszych ofert powitalnych spo?r?d jakimi mo?emy si? spotka? w dziedzinie.

Zanim jednak do niej przyst?pimy musimy wpierw zapozna? si? z kilkoma kluczowymi zasadami.

Oferta powitalna jest skierowana wy??cznie s?u??ce do nowych u?ytkownik?w i traci wa?no?? 30 dni na rejestracji – mamy dlatego tylko miesi?c, aby skorzysta? z promocji. Minimalna kwota depozytu kwalifikuj?ca nas a? do wzi?cia udzia?u w reklamy to 15 z?. Depozyty z?o?one za pomoc? portfeli Skrill i Neteller nie kwalifikuj? si? do promocji. Nie zaakceptowa? mo?emy sobie wybra? wraz z kt?rej z cz??ci oferty powitalnej chcieliby?my skorzysta?. Odblokowuj? si? ono kolejno – pierwszy bonus odblokowuje inny, a drugi odblokowuje trzeci. Zanim b?dziemy mogli wyp?aci? swoje ?rodki bonusowe a tak?e pochodz?ce z nich wygrane musimy wpierw spe?ni? ??dania obrotu, kt?re s? r?wne 40 razy kwota bonusu.

Na wykonanie obrotu mamy 30 dzionki, licz?c od momentu jego otrzymania. Warto tutaj tak?e zauwa?y?, ?e nie wszelkie gry licz? si? s?u??ce do obrotu podobnie. Jest w tym miejscu ca?kiem du?a rozbie?no?? po zale?no?ci od tego, jaki rodzaj gry wybrali?my.

Video sloty i automaty licz? si? w 100%. Gry na ?ywo licz? si? w 20%. Ruletka liczy si? w 10% (wyj?tkiem jest ruletka na ?ywo, Red Dog, Caribbean Stud jak i r?wnie? kilka wi?cej gier). Blackjack liczy si? w 5% (wyj?tkiem jest blackjack dzi?ki ?ywo, Pontoon, Baccarat jak i r?wnie? kilka wi?cej gier). Jakie mo?liwo?ci to znaczy, ?e dana rozrywka wa?ny jest do wymaga? ruchu tylko w 20% lub 5%? Na przyk?ad – stawiaj?c 5 z? w sloty, do obrotu doliczone zostanie pe?ne 5 z? (100% postawionej kwoty). Je?eli jednak postawimy np. w ruletk?, przy zak?adzie jednakowym 5 z? wliczy naszej firmie si? zaledwie 50 gr (10% postawionej kwoty).

Przed skorzystaniem wraz z kt?rejkolwiek z promocji powitalnych nale?y zaznajomi? si? z regulaminem. Znajdziemy tam bardziej specjalne informacje odno?nie promocji, mi?dzy innymi to, jakie gry zosta?y wy??czone z reklamy i w jakim stopniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *